OFFICERS

                      President                                              Treasurer                             Vice President of Fund Raising       Vice President of Technology    Vice President of Event Coordination

                   ChenChao Liu                                               Xinwei Wu                                                  Ruizhi Chen                                            Guangsheng Liang                                              Ailin He

                                           

                   Secretary                           Vice President of Communication       Vice President of Logistics                     Vice President of Arts

                    Mingyi Wu                                                        Yuqi Wu                                                     Hongbin Weng                                               Yiting Fan                                                                                                  

         Officer of Technology                        Officer of Fund Raising                        Officer of Logistics                      Officer of Communication

Jiayu Yan                                                    Dimin Wang                                                     Han Dai                                                   Yihang Xie

                                

        

 

Skip to toolbar